Eskeleto

From Globasawiki
Bwaw de eskeleto: (1) kapala (2) gardanli rukeosto (3) ketifosto (4) catiosto (5) yobuli rukeosto (6) rukegupan (7) kodaosto (8) gupanosto (9) radyusosto ji kuduosto (frontamon) ton tibyaosto ji tontibyaosto (rukemon) (10) hantali ton pedali genoosto ji ultragenoosto

Eskeleto sen ostosistema in mamoyen, piu, retilyen, duabioyen, ji mahi.

Insanli eskeleto

Eskeleto har 206 osto. Kapala hu gardi moge ji oko hare 23 osto. Moydua midiore hare tiga osto: cakixosto, sindanosto, ji rekabuosto. Maxpul munte hare 20 kurtowatuli (or bebeli) denta ji 32 lungowatuli (or ixuli) denta. Rukeosto sen fleksiabil ostosistema har 33 mon intre gardan ji dumbu. Infra gardan, hay dua ketifosto, dua supramamoosto, ji catiosto hu monhare 12 duaxey fe pampasi hu gardi tumtum ton fefu. Moydua gebo hare suprageboosto, radyusosto, kuduosto ji hanta de 27 osto: hantagenoosto har oco (hantanaviosto, hilalosto, tigapleosto/piramideosto, wenduosto, daytrapesiosto, liltrapesiosto, kefosto, ji kulabuosto), ultrahantagenoosto (or midihantaosto) har lima, ji moy xuji (or hantadari) har tiga, mas dayxuji har dua. Intre fubu ji tui hay gupan hu monhare dua hipuosto. Moydua hipu har tiga osto. Tui hare supratuiosto, januosto, tibyaosto, tontibyaosto ji peda de 33 osto: hiluosto, pedagenoosto, pedanaviosto, kuboosto, inwejiosto, midiwejiosto, exwejiosto, ultrapedagenoosto (or midipedaosto) har lima, ji moy pedadari har tiga, mas daypedadari har dua.

Kwasisesamli osto inkludi januosto ji wenduosto.