Eskeleto

From Globasawiki
Bwaw de eskeleto: (1) kapala (2) gardanli rukesutun (3) ketif-osto (4) cati-osto (5) yobuli rukesutun (6) ruke-gupan (7) koda-osto (8) gupan-osto (9) radyus-osto ji kudu-osto (frontamon) ton tibya-osto ji tontibya-osto (rukemon) (10) hantali ton pedali geno-osto ji ultrageno-osto

Eskeleto sen osto-sistema in mamoyen, piu, retilyen, duabioyen, ji mahi.

Insanli eskeleto

Eskeleto hare 206 osto. Kapala hu da gardi moge ji oko hare 23 osto. Moydua midiore hare tiga osto: cakix-osto, sindan-osto, ji rekabu-osto. Maxpul, munte hare 20 kurto-watuli (or bebeli) denta ji 32 lungo-watuli (or ixuli) denta. Rukesutun sen fleksiible osto-sistema har 33 mon intre gardan ji dumbu. Infra gardan, hay dua ketif-osto, dua supramamo-osto, ji cati-osto hu da monhare 12 duaxey fe pampasi hu da gardi tutum ton fefu. Moydua gebo hare supragebo-osto, radyus-osto, kudu-osto ji hanta de 27 osto: hantageno-osto har oco (hanta-naviosto, hilal-osto, tigaple-osto/piramide-osto, wendu-osto, daytrapesi-osto, liltrapesi-osto, kefosto, ji kulabu-osto), ultrahanta-genoosto (or midihanta-osto) har lima, ji moy xuji (or hanta-dari) har tiga to, mas dayxuji har dua to. Intre fubu ji tui hay gupan hu da monhare dua hipu-osto. Moydua hipu hare tiga osto. Tui hare supratui-osto, janu-osto, tibya-osto, tontibya-osto ji peda de 33 osto: hilu-osto, peda-genoosto, peda-naviosto, kubo-osto, inweji-osto, midiweji-osto, exweji-osto, ultrapeda-genoosto (or midipeda-osto) har lima to, ji moy pedadari har tiga to, mas daypedadari har dua to.

Kwasi-sesamli osto inkludi janu-osto ji wendu-osto.