Masrisa

From Globasawiki

Masrisa sen mor basa hu da bepala in telileli Masri.

Histori

Julacu fol:

  • Wenxi Masrisa (leki 2600 Nyan Lefe Kristo)
  • Lama Masrisa (daju 2600 - 2000 NLK)
  • Midi Masrisa (daju 2000 - 1350 NLK)
  • Neo Masrisa (daju 1350 - 700 NLK)
  • Demotikli Masrisa (daju 700 NLK - 400 NXK)
  • Koptisa (xaki daju 200 NXK)
Hyeroglifo

Simbolo

Tosu simbolo name 'hyeroglifo'. Fol Alan Gardiner, hare bannumer cen logigrafi intre 26 klase:

Hyeroglifo Kodi fe Gardiner Tosifu
π“€€ A1 sidene manixu
𓁐 B1 sidene femixu
π“š C1 Ra har Sola-disko ton kobra-ixara
π“‚€ D10 oko fe Ujat (fe Horus)
𓃠 E13 myaw
𓃾 F1 kapi fe manmumu
π“„Ώ G1 nasru fe Masri
π“…Ώ H1 kapi fe kwake
π“†ˆ I1 geko
𓆑 K7 balonmahi
𓆣 L1 kakali gubangu
𓆭 M1 drevo
𓇯 N1 asman
𓉐 O1 baytu
π“Š› P1 navi
π“Š¨ Q1 sidetul or tahtu
π“Š― R1 gaomesa ton teyanlari
π“‹‘ S1 sefide taji
π“ŒŽ T7 tabar
π“Œ³ U1 mingal
𓍒 V1 xilo or kordo
π“Ž― W1 banka fe yow
𓏏 X1 roti
𓏒 Y7 arpa
𓏀 Z1 unxey