Pensil

From Globasawiki
Normapul pensil har fiksado awmotsutul

Pensil sen tipo de eskritul. To monhare centro hu da asan motsu cel paper. Centro beweyya gardine hole, hu da fe xugwan monhare moksay.