Baxkultura

From Globasawiki

Baxkultura sen kultura hu da sen komun tas sol bannumer insan in maxmo day kultura.

Misal fe baxkultura sen insan hu da multi yuxi xahumatu, insan hu da suki syensi-fiksyonli serye (denpul kom Star Wars or Star Trek), or insan hu da sen kwir (ji hu da idi na kwiryenli loka).

Lista