Hormona

From Globasawiki

Hormona sen molecul hu jismu insan yongu da cel na irsal ixara pas jismu.

Tosu yongu in medis ji becunente

Prehay becunente somnohormona. To sen pimpan becunente.

To beyongu in medis ji becunente cel na efeto funsyon de jismu. ban juilaye misal sen:

  • Becunente somnohormona hu da sahay insan na somno
  • Femhormona, hu da beyongu cel na mingi efeto de hayziesto, ji na sahay transjensili femixu na alogi tesu jensi.
  • Manhormona, hu manixu yongu cel multi yongu, ji transjensili manixu yongu cel na alogi tesu jensi.