Insan

From Globasawiki
Insan.

Insan sen jongu fe hewan. Tesu name fe Latinsa sen Homo sapiens.

Insan sen mamoyen.

Multi insan ogar Dunya. Fe 2022, Dunya hare max kom 7 giga insan.

Insan abil na alim tas alo insan. Denmaner moyun generasi fe insan jixi max to or alo to kom jaleli generasi. Xwexixey de insan name kultura, tekno ji logi.

Insan pimpan hare alo hewan. Hin hewan beyongu cel na yam or na ergo or kom ogarhewan.