Koki

From Globasawiki
Insan koki yon tawa per atex.

Koki sen arte ji syensi fe jumbigi yamxey. Ren koki canfen cel na krea neo yamxey. Cel to, ren yongu doyan kokili teknika.

Koki hare multi yongu:

  • To abil na yamiblegi. Bannumer kokili teknika abil na destrui dokya in banto, ji fe resulta, insan or hewan nun abil na yam to.
  • To abil na maxbongi hazam. Bannumer yamxey hare posjandan inli molekulli estrutur hu da bloki or na posvelosigi hazam. Bannumer kokili teknika abil na alogi or na destrui estrutur.
  • To abilgi na hifazi yamxey. Canfen kom namake, sukeri ji karayxey abil na posvelosigi riproduti fe bateri or futru hu da abil na dokyagi yamxey. Pia bannumer kokili teknika kom suhegi ji bardipulgi abil na krea jotay (fe yamxey) hu da possahay fasiducu.

Daymo lama kokili teknika sen termopulgi. Insan le yongu termopul hosu ji atex. Xafe dento, insan le fatmin kukitul kom furno ji tawa cel na maxmo bon amiru termopulgi.

Koki sen muhim mon fe kultura. Un demo koki alo kom alo demo. Moyun demo yongu alo canfen ji alo kokili teknika. Dento offolo cwenton ji xey hu da sen ewrekaible fe jowey.

Lista fe kokixey

Lista fe kokitul